+420 731 868 975 servisoken@centrum.cz
Dubina 116
Šemnice, 362 72

Pokyny na údržbu

OBSAH:

 1. Všeobecná doporučení pro údržbu oken a dveří
 2. Čištění a údržba oken
 3. Čištění a údržba dveří
 4. Intervaly údržby
 5. Obecné pokyny pro čištění a údržbu

VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ

 1. Je velice důležité, aby veškeré opravy hliníkových systémů Reynaers byly prováděny dodavatelem systému. Pouze takto zůstává garantována záruka. Dodavatelé systémů Reynaers disponují kvalifikovaným personálem a speciálním nářadím pro požadované účely údržby a oprav.
 2. Části kování systémů Reynaers mohou být nahrazeny pouze originálními díly dodavatelem systému.
 3. V rámci údržby by měly být brány v úvahu fyzikální vlastnosti, zejména přímý kontakt mezi skly, těsnicími prvky, silikonovými a fasádními prvky.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA OKEN

OKNA OTVÍRAVĚ SKLOPNÁ, OTVÍRAVÁ A SKLOPNĚ OTVÍRAVÁ

Následující údržba musí být prováděna v pravidelných intervalech:

 1. Vyčistěte mechanismus a odstraňte všechny stopy nečistot. Používejte měkký hadřík a jemné, pH neutrální čisticí prostředky ve zředěné formě.
 2. Zkontrolujte všechny komponenty zajišťující bezpečnost, především závěsy a nůžky, zda nejsou poškozeny či zdeformovány.
 3. Promažte pohyblivé části a zamykací body uvedené na obrázku (použijte neutrální maziva).

Pokud je pro obnovení správné funkce kování potřebná úprava či náhrada opotřebených částí, měla by být provedena kvalifikovanou osobou.

ÚDRŽBA KOLEJNIC U POSUVNÝCH A ZDVIŽNĚ POSUVNÝCH SYSTÉMŮ

Ve spodním profilu posuvných či shrnovacích dveří se mohou hromadit nečistoty a písek.
Vyčistěte kolejnice každých 6 měsíců. Pokud je to nutné, zbavte odvodňovací otvory všech nečistot. Každoročně odstraňte hadříkem nečistoty, prach a mastnotu.

ÚDRŽBA TĚSNĚNÍ

Jednou ročně ošetřete gumové těsnění (EPDM) mezi rámem a křídlem olejem nebo tekutým silikonem pomocí hadříku. Zabráníte tím vzniku trhlin.

PÉČE O KOVÁNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kování a příslušenství čistěte jemnými, pH neutrálními čisticími prostředky ve zředěné formě.
Jednou ročně* odstraňte pomocí hadříku prach a mastnotu z následujících částí:

• Okenní kování
• Závěsy
• Kliky
• Zámky a vložky
• Kování posuvných křídel

* Interval údržby závisí na typu otvíravého prvku a agresivitě okolního prostředí, viz kapitola 4.2.

UPOZORNĚNÍ!

Vyvarujte se silikonových maziv, raději použijte suchý hadřík a olej pro kování z balení Reynaclean. Předejdete tím korozi a usazování prachu na kování.
Nepromazávejte táhla a dveřní závěsy.
• Nikdy nepoužívejte agresivní, abrazivní či kyseliny obsahující čisticí prostředky. Mohou způsobit poškození kování.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA DVEŘÍ

DVEŘNÍ ZÁMKY

DVEŘNÍ ZÁMKY

U bezpečnostního kování by měl být minimálně jednou ročně zkontrolován jeho stav a dotažení upevňovacích šroubů. Pokud je potřebná úprava či náhrada opotřebených částí, měla by být provedena kvalifikovanou osobou. Všechny pohyblivé části musí být naolejovány a měla by být provedena kontrola jejich správné funkce.

DVEŘNÍ ZÁVĚSY

DVEŘNÍ ZÁVĚSY

Obecně platí, že dveřní závěsy jsou
bezúdržbové a jejich promazávání se
nedoporučuje.

DVEŘNÍ ZÁVÍRAČE

DVEŘNÍ ZAVÍRAČE

Pro zajištění správné a bezpečné funkce dveřních zavíračů musí být zkontrolován jejich stav a dotažení
upevňovacích šroubů. Všechny poškozené díly musí být nahrazeny.

Interval údržby závisí na typu otvíravého prvku a agresivitě okolního prostředí, viz kapitola. Kromě toho musí být minimálně jednou ročně provedena následující údržba (v závislosti na typu dveří a jejich použití):

• Promazání všech pohyblivých části ramene.
• Kontrola nastavení zavírače (např. rychlost zavírání).
• Kontrola plynulosti provozu dveří.
• V případě použití speciálních funkcí zavírače ( např. poloha trvalého otevření, zpoždění zavírání) musí být provedena jejich kontrola a údržba.
• Nahradit poškozený zavírač nebo jeho části.

INTERVALY ÚDRŽBY

Pravidelná kontrola hliníkových prvků je velmi důležitá. Časové intervaly mezi kontrolami závisí na typu provozu a pravidelnosti užívání prvků a měly by být definovány ve smlouvě s dodavatelem.


Případné nesrovnalosti při provozu (drhnutí, neobvyklé zvuky, …), které mohou být při údržbě objeveny, je nutné ihned oznámit dodavateli, příp. jinému odborníkovi. Hliníkové prvky by měly být pravidelně udržovány pro prodloužení jejich životnosti, zajištění funkčnosti a zachování jejich vlastností.

TYP OTVÍRKYPOUŽITÍFREKVENCEMAX. CYKLŮ
DveřeOmezené použitíJednou ročně50.000 cyklů
DveřeBěžné použitíJednou za 6 měsíců50.000 cyklů
DveřeIntenzivní použití (školy,
nemocnice, veřejné budovy,…)
Jednou za 3 měsíce50.000 cyklů
DveřePanikové dveře (EN 179/EN1125)Jednou za měsíc50.000 cyklů
Okna a posuvné
systémy
Jednou ročně10.000 cyklů

Frekvence údržby v neagresivním prostředí a za předpokladu, že hliníkové konstrukce jsou vystaveny působení deště: dvakrát ročně. Ve všech ostatních případech – minimálně čtyřikrát ročně.
Agresivní prostředí nebo jiné rizikové faktory vyžadují častější čištění a kontrolu koncovým uživatelem.
Příklady agresivních prostředí a rizikových faktorů:

 •  v blízkosti pobřeží (<10 km) nebo poblíž ústí řeky do moře nebo velkých řek (<5 km)
 • nad vodou (vysoká kondenzace)
 • v průmyslových oblastech, zejména v oblastech s emisemi chemických látek, fluoridů, plynů a rudních materiálů
 • působení velkého provozu (dálnice, železnice, letiště)
 • velmi agresivní prostředí (např. bazény, úpravny vody, laboratoře, znečištění zvířaty, atd.)

UPOZORNĚNÍ! U protipožárních konstrukcí je vyžadována speciální údržba. Doporučujeme řídit se pokyny uvedenými v katalozích jednotlivých systémů. V případě, že katalogy nemáte k dispozici, kontaktujte prosím, výrobce.

OBECNÉ POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ
A ÚDRŽBU

Pravidelné čištění a údržba okenních a dveřních prvků je velice důležité pro zajištění jejich funkčnosti a dlouhé životnosti. Hliníkové konstrukce vyžadují pro údržbu používání neagresivních čisticích prostředků, jako je např. vlažná voda, s neutrálním pH (6-8), neobsahujících aceton nebo čpavek.

Okna a dveře Reynaers jsou vybavena vysoce kvalitním kováním. Tím je zajištěna jejich dlouhá životnost a plynulost provozu. Pro zajištění bezchybného ovládání musí být dodrženy maximální rozměry a hmotnost prvků, které jsou popsány v systémových katalozích Reynaers Aluminium. V případě, že katalogy nemáte k dispozici, kontaktujte, prosím, výrobce.
Funkčnost a stav kování jsou závislé na následujících kritériích:

OVLÁDÁNÍ

Stav kování může být závislý na způsobu ovládání kliky. Síla potřebná pro zamykání a odemykání oken je definována v normě EN 12046. Plynulost ovládání kování může být zvýšena promazáním nebo seřízením kování.


UPEVNĚNÍ KOVÁNÍ

Správný provoz systému je závislý na upevnění kování. Kontrolována by měla být únosnost a stav upevňovacích šroubů. V případě uvolnění nebo poškození šroubů musí být provedeno jejich dotažení nebo výměna.

NÍŽE UVEDENÉ MATERIÁLY NELZE POUŽÍT K ČIŠTĚNÍ OKEN A DVEŘÍ:

 • Tvrdé materiály jako jsou nože, drátěné kartáče, ostré kovové škrabky, brusné papíry apod. mohou způsobit poškození povrchu konstrukcí.
 • Agresivní čisticí prostředky mohou způsobit nenávratné poškození povrchové úpravy hliníkových konstrukcí. K čištění a údržbě hliníkových konstrukcí doporučujeme používat pouze přípravky pro péči o produkty Reynaers. Přehled těchto produktů naleznete na straně